Contact

Contact the School

Contact Ms. Wang Jian
Telephone +86-10-62511462
Fax +86-10-62511463
Email sirm@irm.cn
Address

Xinxi Building,

Renmin University of China,

59 Zhongguancun Street

Beijing 100872

CHINA